Breckenridge Ski Photos - PowderDay

An eerie scene in the Lake Chutes